G +84 (8) 22530 444
K vs@vsfoods.com.vn / vsfoods_com@yahoo.com
P

SẢN PHẨM

Kho ca chinh 1KG-DRIED EELS 1KG

KHÔ CÁ CHÌNH 1KG