G +84 (8) 22530 444
K vs@vsfoods.com.vn / vsfoods_com@yahoo.com
P

SẢN PHẨM

Kho ca com hap 250G-GREAT DRIED ANCHOVY 250G

KHÔ CÁ CƠM HẤP 250G