G +84 (8) 22530 444
K vs@vsfoods.com.vn / vsfoods_com@yahoo.com
P

SẢN PHẨM

Kho ca duoi 800G-DRIED STINGRAY 800G

KHÔ CÁ ĐUỐI 800G