G +84 (8) 22530 444
K vs@vsfoods.com.vn / vsfoods_com@yahoo.com
P

SẢN PHẨM

Kho ca moi 1 KG-DRIED FISH TERMITES 1KG

KHÔ CÁ MỐI 1 KG