G +84 (028) 22530 444
K vs@vsfoods.com.vn / vsfoods_com@yahoo.com
P

SẢN PHẨM

TÀU HỦ KI ĐẶC BIỆT 50G